SkullEvil: Wywiad dla MyWrestling

SkullEvil to czeski wrestler wywodzący się z amatorskiej organizacji VcV Original Wrestling, a obecnie trenujący i występujący dla niemieckiego Next Step Wrestling. W poniższym wywiadzie opowiada m.in. o swojej postaci, wrestlingu w Czechach oraz szansach na występy w Polsce!

Poniżej wywiad w polskiej i angielskiej wersji językowej:
The following interview in Polish and English language versions:

1. “SkullEvil”… Co możesz powiedzieć o swojej postaci?

– SkullEvil jest czymś pomiędzy gangsterem i bandytą. Jest agresywny i powierzchowny, nie boi się także używać nieczystych zagrań w ringu. W swoim rodzinnym mieście ma wystarczająco dużo fanów, a w drodze na ring towarzyszą mu SkullEvilBitches.

2. Kiedy i w jaki sposób zainteresowałeś się wrestlingiem?

– W dzieciństwie miałem konsolę Playstation 1 oraz grę SmackDown. Po tej grze zacząłem się interesować wrestlingiem oraz zacząłem oglądać filmy z różnych organizacji takich jak WWE, TNA, CZW w Internecie.

3. Trzeba przyznać, że wrestling w Czechach nie jest popularną dyscypliną. Co twoim zdaniem, jest tego przyczyną? Jak osoby z Czech spostrzegają wrestling?

– Czechy to piłka nożna i hokej na lodzie. Wrestlingiem nie jest duże zainteresowanie, wiele osób nawet nigdy nie słyszało o wrestlingu. Jednak sytuacja poprawia się z każdym rokiem. A, to za sprawą WXW, które zorganizowało u nas galę, a także okazjonalnym emisjom WWE w telewizji.

4. Wiemy, że w Czechach funkcjonuje organizacja VcV Original Wrestling, w której sam miałeś okazję występować. Na początku wyglądało to mocno amatorsko, a jak jest w tej chwili? Czy można uznawać VcV za profesjonalną organizację, czy jednak wciąż jest to backyard?

– Tak, VcV to jedyna organizacja wrestlingu w Czechach. Działa na scenie od około 5 lat. W ciągu tych 5 lat organizacja poczyniła ogromne postępy. VcV wciąż jest backyardem, ale z każdym rokiem VcV jest lepsze. Organizowane są występy na żywo w całym kraju, jest sporo fanów.

5. Twoja kariera nie zatrzymała się jednak na VcV i postanowiłeś zrobić krok dalej. Mianowicie rozpocząłeś treningi w Niemczech pod okiem weteranów europejskiego wrestlingu. Powiedz naszym czytelnikom w jakiej szkółce trenujesz i jak podobają ci się treningi w Niemczech?

– Trenuję w Next Step Wrestling. Moim początkowym trenerem był Axel Tischer, który teraz przebywa w WWE NXT. Obecnie moim trenerem jest Rick Baxter. Treningi są niesamowite i wyrafinowane, zyskałem dzięki nim wiele nowych doświadczeń oraz nauczyłem się nowych rzeczy.

6. Kiedy nastąpił Twój debiut jako Pro Wrestler?

– Mój debiut miał miejsce 30 maja 2015 roku w Dreźnie podczas gali Open Air, gdzie uczestniczyłem w Battle Royal. Od tamtej pory miałem walki we Freibergu i Dreźnie.

7. Mógłbyś opisać, jaka atmosfera panuje w Next Step Wrestling?

– Najlepsza szkoła do jakiej mogłem dołączyć. Cieszę się, że jestem tego częścią. Jest to doskonała szkoła jeśli chodzi o wrestling. Uczyło w niej wielu doświadczonych wrestlerów.

8. Czy planujesz w przyszłości występy w innych federacjach niż Next Step, np. Westside Xtreme Wrestling?

– Z pewnością będę zadowolony, jeśli będę miał okazję walczyć w innych organizacjach. Czekam na oferty i możliwości.

9. W Polsce funkcjonuje m.in. organizacja MZW – Maniac Zone Wrestling. Znasz jakichś polskich wrestlerów? 😉 I czy chciałbyś zawalczyć w Polsce na gali MZW?

– Wiem o MZW. Oglądam ich na YouTube. Lubię ich show. Poznałem już kilku wrestlerów na gali NSW we Freibergu. Justina Joy’a, czy Shadowa. Gdybym mógł walczyć w MZW, byłbym tam na pewno. Lubię tę organizację. Z Czech do Polski nie jest zbyt daleko, więc może będę miał okazję wziąć udział w ich show.

10. Wydawać się by mogło, że w Polsce wrestling jest bardziej popularny niż w Czechach, a jednak to WWE odwiedziło wasz kraj prędzej (w Polsce po raz pierwszy w 2011 roku). Co czułeś oglądając show WWE na żywo? Pamiętasz ilu ludzi przybyło na galę?

– Nigdy nie zapomnę tego dnia. Tak, WWE było w 2009 roku w Czechach z RAW Live Tour. To było niesamowite doświadczenie dla mnie. Miałem bilet w pierwszym rzędzie i podobał mi się cały show.

11. Wielkimi krokami zbliża się WrestleMania 32. Jak na razie znamy już kilka walk, w tym Hell in a Cell Match – Shane McMahon vs The Undertaker. Co sądzisz o zbliżającej się WrestleManii i czy Twoim zdaniem spełni ona oczekiwania fanów?

– Jestem fanem WWE. Myślę, że WrestleMania odniesie sukces, w tym roku pierwszy raz będziemy oglądać ją na żywo w barze Praga Sport dla 50 osób. Nie mogę się doczekać.

12. Kto jest Twoim wymarzonym przeciwnikiem?

– Nie mam wymarzonego przeciwnika.

13. Interesujesz się czymś poza wrestlingiem?

– Interesuję się sprawnością fizyczną. Chodzę na siłownię pięć razy w tygodniu. Jest to moje drugie hobby. Lubię także oglądać w telewizji Car Destruction Derby.

14. Dzięki za wywiad! Powodzenia w dalszej karierze! Chciałbyś coś przekazać na koniec polskim fanom? 🙂

– Chciałbym wszystkich pozdrówić i mam nadzieję, że spotkamy się razem na gali MZW. Najlepsze życzenia, Czeski Wrestler SkullEvil.

 

ENGLISH VERSION:

 

1. “SkullEvil” … What can you say about your gimmick?

– SkullEvil is something between a Gangster and Bandit. He is aggressive and superficial and not afraid to do dirty things in the ring. In his home town he has enough fans, he is accompanied by his SkullEvilBitches to the ring.

2. When and how you get interested of wrestling?

– Since my childhood, when I got the game console playstation 1 and there I had the game SmackDown. After this game I started to be interested in wrestling and stared watching the videos of variol organisations of the WWE, TNA, CZW on the Internet.

3. Admittedly, wrestling in the Czech Republic is not a popular. What do you think is the cause? How persons from the Czech Republic perceive wrestling?

– The Czech Republic is football and ice hockey State. About wrestling there is not much interest in, a lot of people doesn’t even know about wrestling here. But the situation is improving with every year. Thanks to WXW which was organized the show and also the occasional transfer of WWE on the TV.

4. We know that in the Czech Republic operates the organization VcV Original Wrestling, where you had a chance to occur. At the beginning it looked much an amateur, and as it is at the moment? Can you recognize the VcV a professional organization, but whether it is still backyard?

– Yes, VcV is only one wrestling organization in the Czech republic. It has been working on the scene for about 5 years. But in 5 years the organization has made huge shift. VCV is still backyard organization, but with every year VcV is more better. Organized live performances throughout the country and has a lot of fans.

5. Your career did not stop, however, VcV and decided to take a step further. Namely, you start with training in Germany under the guidance of veteran European wrestlers. Tell our readers what school you train and how you like training in Germany?

– I train in the Next Step Wrestling. From the beginning I was coached by Axel Tischer than he went to WWE NXT to. Now I am coached by Rick Baxter . Trainings are amazing and sophisticated,I have gained a lot of new experiences and I learned a new things.

6. When there was your debut as a Pro Wrestler?

– My debut was On May, 30, 2015 in Dresden at the Open Air event, where I joined the battleroyal. Since then I have had matches in the city Fraiberg and Dresden.

7. Can you describe what is the atmosphere in Next Step Wrestling?

– The best, it is the best school in which I could get. And I am glad that I was part of it. It is an excellent school for wrestling. A lot of experienced wrestlers coached in it.

8. Do you plan future performances in other federations than Next Step, for example. Westside Xtreme Wrestling?

– I will be certainly glad if I get the opportunity to wrestle in the other organizations. I am waiting for the offers and opportunities.

9. In Poland is active, among others, organization MZW – Maniac Zone Wrestling. Do you know any Polish wrestlers? 😉 And would you like to fight in Poland at MZW events?

– I know about MZW. I wached them on YouTube. I like theirs show. I have met some wrestlers on the show NSW Freiberg. Justin Joy or Shadow. I would be definitely like if I could wrestle in MZW . I like this organization. From the Czech Republic to Poland is not too far, so maybe I would get a chance to attend the show.

10. It would appear to be able to that in Poland, wrestling is more popular than in the Czech Republic, but this WWE visited your country sooner (in Poland for the first time in 2011). What did you feel watching the show WWE live? Do you remember how many people came to the event?

– I will never forget on that day. Yes, in the Czech Republic WWE was in 2009. WWE RAW live tour. It was an amazing experience for me. I had a tichet to the first row and I enjoyed the whole show.

11. Great strides approaching is WrestleMania 32. So far, we know a couple of matches, including the Hell in a Cell Match – Shane McMahon vs. The Undertaker. What do you think about the upcoming WrestleMania and if you believe it will meet the expectations of the fans?

– I’m a fan of WWE. I think that the WrestleMania succeeds, this year it will be the first time that we will watch live show in about 50 people in prague sport bar. I’m looking forward to it.

12. Who is your dream opponent?

– I have no dream opponent.

13. Do you interested in something besides wrestling?

– I’m interested in exercising. I go to the gym five times on week. It is my second hobby. I like to watch TV on a car destruction derby.

14. Thanks for the interview! Good luck in your future career! Would you like something to pass at the end of the Polish fans? 🙂

– I would like to greet everyone and I hope that we will meet together at an event MZW. Best wishes, The Czech wrestler SkullEvil.