Krobar: Wywiad dla MyWrestling

Krobar, czyli Adam Kuczwalski nazywa siebie “Polakiem drugiej generacji”. Jest to wrestler dopiero zaczynający swoją karierę jednak mający już za sobą występy dla takich federacji jak Insane Championship Wrestling. Aktualnie mieszka w Szkocji, ale jak mówi – jego serce należy dla Polski. Jesteście ciekawi co ma Wam do przekazania? Sprawdźcie poniższy wywiad! 🙂

Poniżej wywiad w polskiej i angielskiej wersji językowej:
The following interview in Polish and English language versions:

 

1. Pierwsze pytanie skierowane do Ciebie będzie tym na które ja osobiście znam już odpowiedź, jednak pozostali polscy fani czekają na nią z niecierpliwością… Mianowicie – czy Krobar jest Polakiem? 😉

– Mój ojciec był Polakiem, urodził się w Augostowie, mama mojego ojca urodziła się w Pabianicach i została uwolniona z Auschwitz. Mimo, że po polsku mówię bardzo mało, moje serce należy do Polski.

2. Tak jak już wspomniałem w pierwszym pytaniu, twój ring name to Krobar… Co mógłbyś powiedzieć o swojej postaci?

– Uważam, że postacie w wrestlingu powinny stanowić rozszerzenie siebie. Jedyna różnica pomiędzy Krobarem a Adamem Kuczwalskim to imię. Rozwiązuje problemy pięściami zamiast mówić o nich. Jeżdżę Harley Davidsonem i jestem gościem, który lubi walczyć i żyć według własnych zasad.

3. Od kiedy interesujesz się wrestlingiem i gdzie rozpocząłeś treningi na profesjonalnym ringu?

– Zacząłem trenować półtora roku temu w Glasgow Pro Wrestling Asylum, jestem szkolony przez Wolfganga, Red Lightninga, Lionhearta, Jacka Jestera i BT Gunna.

4. W jakiej federacjach obecnie występujesz?

– Walczę obecnie dla 3 organizacji – Insane Championship Wrestling, Glasgow Pro Wrestling Asylum i Pro Wrestling Elite.

5. A, co wiesz o polskiej scenie wrestlingu?

– Nie wiem za wiele o polskiej scenie wrestlingu, ale słyszałem o kilku osobach w nią zaangażowanych i chciałbym móc walczyć w Polsce i pomóc tej scenie rosnąć.

6. Czy jest szansa, abyśmy zobaczyli cię na gali w Polsce?

– Jest duża szansa. Rozmawiałem z moim tag team partnerem ‘The Outlaw’ Stevie Jamesem i jesteśmy zdecydowanie tym zainteresowani.

7. Twoim tag team partnerem jest Stevie James. Co mógłbyś o nim powiedzieć? Dobrze ci się z nim współpracuje?

– Stevie James jest najlepszym gościem którego znam, ufam mu razem z moim życiem. Nigdy nie zobaczysz nas oddzielnie. On jest bardzo technicznym wrestlerem, ale może wdawać się także w brawl.. Niedawno mieliśmy walkę na ICW – Enter The Asylum na której to doprowadził do zamieszek w pobliżu. Stevie wspiera mnie cały czas.. Sprawdź go na Facebooku!

8. Wracając do Polski, co najbardziej podoba ci się w naszym kraju?

– Kocham wszystko co związane z Polską, lato, zima, polskie dziewczyny są najpiękniejsze, żurek to moja ulubiona zupa, a wódka żołądkowa gorzka jest moją ulubioną wódką, historia Polski jest niesamowita, Polacy są wojownikami! My nigdy się nie poddajemy.

9. Jaką walkę ze swoim udziałem wspominasz najlepiej?

– Wszystkie moje walki są najlepsze, ponieważ wszystkie te walki są różne, nigdy nie wiadomo czego się spodziewać.

10. Brytyjscy fani wiedzą, że jesteś bardzo mocno związany z Polską? Dopingują cię, czy raczej powodujesz gwizdy? 😉

– ICW Mafia to wspaniali fani, dopingują mnie nie dlatego, że jestem Polakiem, ale dlatego, że kochają The Purge (red. The Purge to tag team Krobara i Stevie Jamesa).

11. Jak prezentuje się twój finisher?

– The Purge ma 2 finishery, pierwszy z nich to Powerbomb/Clothesline z górnej liny znany jako Death Row.
Drugi finisher to wzbogacony Piledriver ze środkowej liny, trwa obecnie konkurs dla fanów w którym należy nadać nazwę tej akcji. Konkurs jest dostępny na stronie The Purge na Facebooku.

12. Z kim w swojej karierze chciałbyś jeszcze zawalczyć?

– Chciałbym zawalczyć z N.A.K oraz War Machine.

13. Czy twoim zdaniem stać cię na zostanie gwiazdą WWE lub TNA, czy raczej chciałbyś skupiać się na federacjach niezależnych?

– Będę walczyć wszędzie, ja i Stevie James nigdy nie udrzucamy walk.

14. Co możesz powiedzieć o Insane Championship Wrestling?

– Insane Championship Wrestling jest świetne, coraz większe i większe! W listopadzie organizują galę Fear and Loathing 9 na którą to do sprzedaży trafi 10,000 biletów. Tworzą również grę video. Insane Championship Wrestling to odpowiednie miejsce dla ciebie jeśli jesteś fanem, bądź wrestlerem.

15. Czy jest coś co chciałbyś przekazać Polskim fanom i zarazem czytelnikom MyWrestling?

– Dziękuję za zainteresowanie mną i Stevie Jamesem, mam nadzieję, że zobaczymy się w Polsce niedługo. Do tego czasu pozostańcie w kontakcie z nami na Facebooku (The Purge).

16. W takim razie powodzenia w dalszej karierze! Obyśmy kiedyś spotkali się w Polsce! Dzięki za wywiad 🙂

– Dziekujemy I Pozdrawiam (red. pisownia oryginalna)

 

ENGLISH VERSION:

1. The first question to you is this on which I personally know the answer, but others Polish fans are waiting for it impatiently… Namely – Krobar is a Polish man? 😉

– My father was Polish, he was born in Augustow, my mothers father was born in Pabianice and was liberated from auschwitz. Although I speak very little polish my heart belongs to Poland.

2. As I mentioned in the first question, your ring name is Krobar… What can you say about your character?

– I believe characters in wrestling should be an extension of yourself. The only difference between Krobar and Adam kuczwalski is a name. I solve problems with my fists rather than talking about them. I ride Harley Davidsons, and I’m a guy that likes to fight and live by my own rules.

3. Since you are interested of pro wrestling and where you start training at the professional ring?

– I started training one and a half years ago at Glasgow Pro Wrestling Asylum, I am trained by Wolfgang, Red lightning, lionhearted, jack jester and BT Gunn.

4. In what promotions are you now?

– I wrestle currently for 3 promotions, insane championship wrestling, Glasgow Pro Wrestling Asylum and Pro Wrestling Elite.

5. What do you know about Polish scene wrestling?

– I don’t know a lot about the Polish wrestling scene but I know a few people involved in it and I’d love to be able to wrestle in Poland and help the scene grow.

6. Is there a chance that we see you at a pro wrestling event in Poland?

– There’s every chance. I’ve spoke with my tag team partner ‘The Outlaw’ Stevie James and we’re definitely interested.

7. Your tag team partner is Stevie James. What can you say about him? How did you cooperated with him?

– Stevie James is the best guy I know, I trust him with my life. You never see us apart. He’s a very technical wrestler but he can brawl too.. Recently we were in a match for ICW – Enter The Asylum and it turned into a near riot. Stevie backed me up all the time.. Check him out on Facebook!

8. Returning to Poland, what you most like in our country?

– I love everything about Poland, the summer the winter, polish girls are the best looking, zurek is my favourite soup and wodka zoładkowa gorzka is my favourite wodka, the history of Poland is amazing, polish people are fighters! We never give up.

9. What a match with you, remember the best?

– All my matches have been the best, because all my matches are different, you never know what to expect.

10. British fans know that you a very strongly associated with the Poland? They cheer you, or rather you cause whistling? 😉

– The icw mafia are great fans, they cheer me not because I’m polish but because they love what The Purge do.

11. How looks your finisher?

– The Purge have 2 finishers, the first is a powerbomb/clothesline from the top rope called death row.
The second finisher is a spiked piledriver from the middle rope, we’re actually running a competition for fans to give a name to the second finisher. The competition is available on The Purge Facebook page.

12. With who in your career you would like to a match?

– I’d love to wrestle the N.A.K and War Machine.

13. Do you think you can afford to be star of the WWE or TNA, or rather would like to focus on the independent scene?

– I’ll wrestle anywhere, me and Stevie James never turn down a fight.

14. What can you say about Insane Championship Wrestling?

– Insane Championship Wrestling is great, they are getting bigger and bigger! This November they are selling out a 10,000 capacity venue for Fear and Loathing 9, they are also making a video game. Insane Championship Wrestling is the place to be if you are a fan or a wrestler.

15. Is there anything you would like to convey Polish fans and MyWrestling readers at the same time?

– Thank you for the interest in me and Stevie James, Hopefully we will see you in Poland soon. Until then stay in touch with us on Facebook (The Purge).

16. So, good luck in your future career! I hope that we will meet someday in Poland! Thanks for the interview 🙂

– Dziekujemy I Pozdrawiam

 

Wywiad przeprowadził Patryk Dereszyński