New Japan Cup 16.06.2020: Wyniki

New Japan Cup 2020 1st Round 

Togi Makabe vs Yota Tsuji

Zwycięzca– Togi Makabe

New Japan Cup 2020 1st Round 

Jado Vs Toru Yano

Zwycięzca– Toru Yano

Eight Man tag team match 

Suzuki-Gun ( Minoru Suzuki, Taichi, Zack Sabre Jr. , Yoshinobu Kanemaru) Vs Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yoya Uemura, Youji Nagata

Zwycięzcy– Suzuki-Gun

New Japan Cup 2020 1st Round 

Tomoaki Honma Vs Hiromu Takahashi

Zwycięzca- Hiromu Takahashi

New Japan Cup 2020 1st Round 

El Desperado Vs Tomohiro Ishii

Zwycięzca– Tomohiro Ishii